COVERS


Sofianer - Damyan Damyanov

Damyan Damyanov

Sofianer - Vanesa Alexandrova

Vanesa Alexandrova

Sofianer - Mila Dimitrova

Mila Dimitrova

Sofianer - Ivan Peykov

Ivan Peykov

Sofianer - Zhana Mitkova

Zhana Mitkova

Sofianer - Nanda Mentesheva

Nanda Mentesheva

Sofianer - Nanda Mentesheva

Nanda Mentesheva

Sofianer - Venelina Petkova

Venelina Petkova

Sofianer - Елиза Дермесробян

Eliza Dermesrobyan

Sofianer - Tsvetomil Ivanov

Tsvetomil Ivanov